Hội Đồng Quản Trị Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn bao gồm các thành viên (Từ trái sang phải):

- TS. Trần Văn Ái - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

- TS. Nguyễn Lan Phương - Thành viên Hội đồng quản trị

- PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- ThS. Nguyễn Mai Lan - Thành viên Hội đồng quản trị

- TS. Nguyễn Văn LượngThành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Kim Quỳ - Thành viênHội đồng quản trị thường trực

Ban Tổng Giám Đốc gồm có các thành viên:

- PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc

- TS. Nguyễn Văn Lượng - Phó Tổng Giám đốc

- TS. Nguyễn Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc